Izobraževanja uporabnikov in osebnih asistentov

Deli:

Izobraževanja uporabnikov in osebnih asistentov

Zveza Sonček je izvajalka osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci (ZOA) ter izvaja zakonsko predpisana osnovna in dodatna izobraževanja za uporabnike in osebne asistente.

Izobraževanja potekajo interaktivno – v obliki delavnic v živo in na daljavo. Udeležencem je tako omogočeno sodelovanje, izmenjava izkušenj in medsebojno učenje. Vsi, ki opravijo izobraževanje, dobijo tudi potrdilo. Usposabljanja trajajo 6 ur in so brezplačna. 

  • Osebni asistenti morajo, preden začnejo prvič izvajati osebno asistenco, opraviti osnovno izobraževanje. Tako dobijo vse informacije za opravljanje dela, seznanijo se z zakonodajo s področja invalidskega varstva in opravijo izpit iz varstva pri delu. Dodatno izobraževanje osebnih asistentov se izvede enkrat letno in vsebuje vsebine, ki nadgrajujejo znanja osnovnega izobraževanja in pripomorejo k učinkovitosti dela.
  • Uporabnik osebne asistence in njegov zakoniti zastopnik, če ga ima, sta dolžna, preden prvič koristita storitve osebne asistence oziroma najpozneje v dveh mesecih od začetka izvajanja osebne asistence, opraviti osnovno izobraževanje. Vsebina je prilagojena uporabnikom, ki se seznanijo s svojimi pravicami in dolžnostmi in spoznajo potek osebne asistence. Dodatno izobraževanje se mora opravljati enkrat letno, saj tako uporabniki in njihovi zakoniti zastopniki pridobijo dodatna znanja povezana z osebno asistenco in odgovore na morebitna vprašanja in dileme.

Osnovno izobraževanje obsega poznavanje predpisov in politik s področja invalidskega varstva, delovnih razmerij, varstva pri delu, varstva osebnih podatkov in drugih področij, pomembnih z vidika pravic in obveznosti osebnih asistentov in uporabnikov. Obsega tudi splošna in posebna znanja za izvajanje osebne asistence: pomen osebne asistence, odnos in komunikacija med uporabnikom in osebnim asistentom, pravice in dolžnosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalcev osebne asistence, način razumevanja navodil uporabnikov, seznanitev z etičnimi načeli glede izvajanja osebne asistence ter Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu. Izvajanje nalog osebne asistence je predstavljeno na konkretnih primerih.

Dodatna izobraževanja obsegajo različne vsebine, ki dopolnjujejo in poglabljajo že osvojena znanja na osnovnem izobraževanju. Teme podpirajo razvoj kompetenc, ki jih osebni asistent potrebuje pri svojem delu in opolnomočijo uporabnika, da stremi k sprejemanju avtonomnih odločitev in v skladu s svojo oviranostjo živi čim bolj samostojno življenje.

Vodja izobraževanja v Zvezi Sonček:

Naja Jurišaga

Skip to content