Navigacija po podstraneh

Statut Zveze Sonček

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Ur. l. RS št. 64/11 – UPB in nasl.) in 12. člena Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Ur. l. RS, št. 20/11 in nasl.) je Skupščina Zveze Sonček so. p. na redni seji 8. junija 2022 sprejela spremembe in dopolnitve Statuta in prečiščeno besedilo tega temeljnega akta.

STATUT SONČKA – ZVEZE DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE

I. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI

1. člen

Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije (v nadaljevanju: Zveza) je prostovoljna, neprofitna, samostojna, nevladna, nadstrankarska in invalidska organizacija, v katero se združujejo društva (v nadaljevanju: člani) kot prostovoljna združenja občanov, ki se združujejo zaradi uresničevanja svojih skupnih ciljev pri razvijanju in pospeševanju celovite skrbi za osebe s cerebralno paralizo ter z drugimi vrstami možganskih poškodb in okvar v vseh življenjskih obdobjih ter drugih oseb z invalidnostmi.

Namen Zveze je tudi delovanje po načelih socialnega podjetništva in kot socialno podjetje po Zakonu o socialnem podjetništvu, in sicer opravljanje vseh gospodarskih in negospodarskih dejavnosti prvenstveno pa na področju socialnega varstva in varstva invalidov tako, da bo za izvajanje teh dejavnosti trajno zaposlovala.

Namen Zveze ni pridobivanje ali delitev presežka prihodkov nad odhodki.

Zveza je reprezentativna nacionalna invalidska organizacija za področje cerebralne paralize ter drugih vrst možganskih poškodb in okvar.

2. člen

Člani, združeni v Zvezi, so pri svojem delu samostojni, upoštevati pa morajo odločitve in sklepe, ki jih sprejemajo organi Zveze, za zadeve, ki so jih člani prenesli na Zvezo.

3. člen

Osrednji cilj Zveze je izboljšanje kvalitete življenja oseb s cerebralno paralizo ter z drugimi vrstami možganskih poškodb in okvar ter drugih oseb z invalidnostjo z izenačitvijo možnosti za enakopravno in čim bolj neodvisno življenje.

4. člen

Za doseganje svojega namena in ciljev izvaja Zveza sledeče nepridobitne dejavnosti:

 • popularizacija temeljnega cilja Zveze ter seznanjanje javnosti s problemi in potrebami oseb s cerebralno paralizo ter oseb z drugimi vrstami možganskih poškodb in okvar ter oseb z drugimi vrstami invalidnosti ter ustvarjanje ustreznega odnosa javnosti do teh oseb,
 • koordiniranje akcij in nalog članov, ki so skupnega pomena s področja delovanja Zveze,
 • izvajanje nalog, ki jih Zvezi poverijo njeni člani s področja delovanja Zveze,
 • sodelovanje in povezovanje z drugimi invalidskimi organizacijami doma in v tujini,
 • izobraževanje in usposabljanje članov društev za delo v društvih s področja delovanja Zveze,
 • skrb za učinkovito in kvalitetno organizirano habilitacijo, rehabilitacijo, izobraževanje, varstvo in usposabljanje oseb s cerebralno paralizo ter oseb z drugimi vrstami invalidnosti,
 • proučevanje organiziranosti in materialnih pogojev za doseganje osnovnega cilja Zveze ter predlaganje ustreznih ukrepov,
 • organiziranje storitev in uslug za osebe s cerebralno paralizo ter za osebe z drugimi vrstami invalidnosti okvar ter njihove družine, s področja socialnega varstva:
 • pomoč na domu,
 • prva socialna pomoč,
 • osebno pomoč,
 • pomoč družini za dom in na domu,
 • institucionalno varstvo in prebivanje s podporo v stanovanjskih skupinah,
 • vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji,
 • storitve centrov za neodvisno življenje invalidov,
 • organiziranje storitev in uslug za osebe s cerebralno paralizo ter osebe z drugimi vrstami invalidnosti ter njihove družine, s področja zdravstvenega varstva:
 • zgodnja obravnava,
 • obnovitvena rehabilitacija,
 • organiziranje storitev in uslug za osebe s cerebralno paralizo ter oseb z drugimi vrstami invalidnosti ter njihove družine, s področja vzgoje in izobraževanja:
 • prevozi v šole,
 • predšolska vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
 • izobraževanje otrok s posebnimi potrebami,
 • izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev,
 • zaposlovanje oseb po Zakonu o socialnem podjetništvu,
 • ustvarjanje pogojev za neodvisno življenje odraslih oseb s cerebralno paralizo ter oseb z drugimi vrstami invalidnosti,
 • usposabljanje staršev za delo z otroki s posebnimi potrebami,
 • dodeljevanje priznanj, pohval in nagrad članom, posameznikom in organizacijam za izjemne prispevke k uresničevanju osnovnega cilja Zveze,
 • sodelovanje z občinskimi in državnimi ter drugimi organi in organizacijami, ki so pristojni za izboljšanje kvalitete življenja ljudi z invalidnostmi,
 • analiziranje predpisov, ki urejajo področja, ki se nanašajo na osebe s posebnimi potrebami in invalide ter oblikovaje predlogov za njihove spremembe in dopolnitve,
 • sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi institucijami, katerih cilj in naloge so enake ali sorodne,
 • omogočanje medsebojne izmenjave delovnih in strokovnih izkušenj med člani,
 • izdajanje glasil ter druge informativne, vzgojne, strokovne, poljudne in promocijske literature v skladu z veljavnimi predpisi,
 • vodenje centralnega registra članov društev.

II. IME, SEDEŽ IN ZASTOPANJE

5. člen

Ime Zveze je: Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije

Skrajšano ime Zveze je: Zveza Sonček

Zveza na podlagi odločbe Upravne enote Ljubljana, št. 215-771/2013 z dne 24. decembra 2013, deluje kot socialno podjetje, zato v pravnem prometu pri oziroma poleg registriranega imena uporablja tudi dostavek »socialno podjetje« oziroma »so. p.«.

Sedež Zveze je v Ljubljani, na naslovu, ki ga določi izvršni odbor Zveze.

Zveza združuje društva na območju Republike Slovenije.

Zveza ima svoj pečat, ki je sestavljen iz simbola Sonca, z nezaključenim krogom s šestimi žarki ter logotipa SONČEK s pripisom Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p.

Zveza ima svoj znak, ki je sestavljen iz simbola Sonca, z nezaključenim krogom s šestimi žarki ter logotipa SONČEK s pripisom Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije (v kombinaciji modre in rumene barve).

Zveza ima dva zastopnika. Predsednik ali direktor zastopata in predstavljata Zvezo samostojno in brez omejitev.

6. člen

Zveza sodeluje pri svojem delu z drugimi invalidskimi, nevladnimi in humanitarnimi organizacijami v Republiki Sloveniji.

Zveza sodeluje in se vključuje v domače, tuje ali mednarodne organizacije, ki so ji sorodne in imajo podobne namene in cilje.

III. NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA

7. člen

Člani Zveze so društva za cerebralno paralizo v Republiki Sloveniji in druga društva, ki združujejo ljudi s poškodbami možganov ali drugimi vrstami invalidnosti lahko pa tudi druga društva, ki delujejo v njihovo korist.

Člani sodelujejo pri upravljanju Zveze preko svojih zastopnikov ali drugih predstavnikov, ki jih ti sami določijo.

8. člen

Društva, ki niso podpisniki pogodbe o ustanovitvi Zveze postanejo člani Zveze s sklepom skupščine, s katerim se ugotovi izpolnjevanje pogojev za članstvo v Zvezi. Vlogi za sprejem v članstvo Zveze morajo skupščini predložiti potrdilo o registraciji, zapisnik zadnje seje najvišjega organa društva, poročilo o delu za preteklo leto, letni program dela ter sklep svojega najvišjega organa upravljanja o včlanitvi v Zvezo in plačati članarino.

9. člen

Članstvo v Zvezi preneha:

 • z izstopom po sklepu najvišjega organa društva,
 • s prenehanjem delovanja društva z izpisom iz registra društev,
 • z izključitvijo na podlagi sklepa nadzornega odbora in odločitve skupščine Zveze,
 • z izbrisom, če društvo po predhodnem opominu ne plača članarine.

10. člen

V primeru, da član preneha s svojim delovanjem, mora o tem najkasneje v 30 dneh obvestiti skupščino Zveze. Obvestilu o prenehanju svojega delovanja mora priložiti odločbo pristojnega upravnega organa za notranje zadeve o izbrisu društva iz registra društev. Prenehanje članstva zaradi prenehanja delovanja s sklepom ugotovi skupščina.

Sklep o izbrisu člana zaradi neplačila članarine sprejme skupščina.

11. člen

Zveza ima lahko tudi častne člane.

Častni člani Zveze so lahko domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo posebne zasluge za uresničevanje ciljev in nalog Zveze.

Častni člani, ki niso hkrati tudi redni člani, nimajo pravic in obveznosti članov, lahko pa so vabljeni na seje organov Zveze brez pravice glasovanja.

IV. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA

12. člen

Delovanje in poslovanje je javno. Javnost dela se zagotavlja:

 • s pošiljanjem vabil, gradiva in zapisnikov članom Zveze in članom organov Zveze,
 • preko spletne strani Zveze Sonček ter glasila in sredstev javnega obveščanja,
 • s tem, da so seje organov Zveze javne, razen kadar nadzorni odbor obravnava disciplinske kršitve.

Za dajanje splošnih informacij in stike z javnostjo so pristojni predsednik, direktor ter s strani direktorja pooblaščene vodje enot, programov in druge osebe.

Za zagotovitev javnosti dela Zveze in organov Zveze sta odgovorna predsednik in direktor Zveze.

V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV ZVEZE

13. člen

Pravice članov Zveze so:

 • da prek svojih predstavnikov sodelujejo pri delu in odločanju organov Zveze,
 • da dajejo organom Zveze predloge in pobude za reševanje problemov povezanih z temeljnim ciljem Zveze,
 • da volijo svoje predstavnike v organe Zveze,
 • da od Zveze zahtevajo mnenja, stališča in pojasnila o posameznih vprašanjih s področja njene dejavnosti,
 • da zahtevajo od organov Zveze izvrševanje nalog, ki so v skladu s statutom Zveze in z programskimi usmeritvami Zveze,
 • da so seznanjeni z delom organov Zveze,
 • da vlagajo pritožbe skupščini Zveze na sklepe izvršnega odbora in drugih organov zveze,
 • da se obračajo na vse organe Zveze za pomoč pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo nanje, na katerega drugega člana ali skupino članov,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem Zveze ter njenim finančnim in materialnim poslovanjem.

14. člen

Dolžnosti članov Zveze so:

 • da s svojim delom prispevajo k uresničevanju nalog Zveze,
 • da spoštujejo pogodbo o združevanju v Zvezo, statut Zveze, druge splošne akte ter sklepe in odločitve organov,
 • da dajejo zvezi informacije, ki so potrebne za opravljanje skupnih nalog (poročila o delu in finančnem poslovanju ter letni program dela),
 • da redno izpolnjujejo finančne in druge obveznosti do Zveze,
 • da obveščajo Zvezo o stanju članstva,
 • da varujejo ugled Zveze.

VI. ORGANI IN ORGANIZACIJA ZVEZE

15. člen

Organi zveze so:

 • skupščina,
 • izvršni odbor,
 • predsednik,
 • nadzorni odbor,
 • direktor,
 • strokovni svet.

16. člen

Vsi organi Zveze lahko odločajo na sejah s srečanjem članov organov v živo ali korespondenčno z uporabo informacijsko-komunikacijskih orodij. Za izvedbo korespondenčnih sej organov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, ki veljajo za seje s srečanjem v živo.

17. člen

Za koordiniranje izvajanja programov na lokalnem nivoju Zveza ustanavlja Centre Sonček, kot svoje organizacijske enote

Zveza lahko ustanovi organizacijske enote za organiziranje storitev in uslug za osebe s cerebralno paralizo in osebe z drugimi vrstami invalidnosti ter njihove družine s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva ter vzgoje in izobraževanja ali za izvajanje drugih dejavnosti, namenjenih zaposlovanju invalidov.

Zveza je lahko ustanoviteljica zavodov s področja vzgoje, izobraževanja in usposabljanja, rehabilitacije, rekreacije in bivanja invalidov ter drugih področij življenja invalidov, ustanoviteljica podjetij za poklicno usposabljanje in zaposlovanje invalidov ter drugih ustanov.

18. člen

Organizacijske enote s sklepom ustanavlja in ukinja izvršni odbor .

S sklepom o ustanovitvi organizacijske enote izvršni odbor določi najmanj:

 • ime in poslovni naslov organizacijske enote,
 • vodjo organizacijske enote,
 • pravice organizacijske enote glede nastopanja v pravnem prometu v imenu in na račun Zveze.

SKUPŠČINA

19. člen

Skupščina je najvišji organ Zveze, ki ga sestavljajo predstavniki vseh članov Zveze. Vsako društvo, ki se vključuje v Zvezo, ima pri odločanju v skupščini en glas.

20. člen

Skupščina je lahko redna ali izredna.

Redno skupščino sklicuje izvršni odbor najmanj enkrat letno.

Izredna skupščina se skliče na lastno zahtevo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo petine društev. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko to stori predlagatelj sam, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa samo o stvari, za katero je sklicana.

21. člen

O sklicu skupščine morajo biti člani Zveze pismeno obveščeni najmanj sedem dni pred dnevom, za katerega je skupščina sklicana. Obvestilu o skupščini mora biti priložen dnevni red in gradivo, ki bo na skupščini obravnavano.

22. člen

Skupščina je sklepčna, če so ob predvidenem začetku prisotni predstavniki več kot polovice članov. Vsak član ima enega predstavnika s pravico glasovanja.

V primeru, da skupščina ob predvidenem začetku ni sklepčna, se pričetek zasedanja odloži za eno uro. Če tudi po eni uri skupščina ni sklepčna, se skupščina skliče ponovno v roku štirinajst dni.

Če tudi ob ponovnem sklicu skupščina ob predvidenem pričetku ni sklepčna, se zasedanje prične, če je prisotna najmanj tretjina članov.

Skupščina deluje po poslovniku, ki ga sprejme pred pričetkom zasedanja.

23. člen

Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov na skupščini zastopanih članov, razen o prenehanju Zveze.

Kadar odloča o spremembi statuta ali kadar voli organe Zveze, morajo za to glasovati predstavniki najmanj dveh tretjin članov zastopanih na seji skupščine.

Glasovanje je praviloma javno, če skupščina ne odloči drugače.

24. člen

Skupščina izvoli na zasedanju delovnega predsednika in člane delovnega predsedstva.

Do izvolitve delovnega predsednika vodi skupščino predsednik Zveze.

Skupščina izvoli tudi verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in po potrebi tudi volilno komisijo in druge delovne organe.

25. člen

Skupščina:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • razpravlja o delu in poročilih izvršnega odbora – sprejema programske usmeritve za delo Zveze,
 • voli in razrešuje predsednika in podpredsednika Zveze ter člane izvršnega odbora,
 • voli in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora,
 • imenuje predsednika in člane strokovnega sveta,
 • imenuje člane uredniškega odbora in odgovornega urednika glasil Zveze,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge splošne akte Zveze,
 • odloča o pritožbah proti sklepom organov Zveze,
 • sprejema program dela in finančni načrt ter, letno poročilo o delu in finančno poročilo,
 • sklepa o izpolnjevanju pogojev za članstvo in prenehanju članstva,
 • odloča o vključevanju Zveze v sorodne organizacije,
 • ustanavlja stalne ali občasne komisije in imenuje njihove člane,
 • ustanavlja podjetja za poklicno usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
 • ustanavlja zavode za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje, rehabilitacijo, rekreacijo ter bivanje invalidov,
 • odloča o prenehanju Zveze,
 • podeljuje priznanja Zveze in zlate znake Zveze,
 • imenuje častne člane Zveze,
 • opravlja vse druge zadeve, ki spadajo v pristojnost skupščine,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin v vrednosti nad eno tretjino vrednosti premoženja Zveze Sonček,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz Zveze,
 • odloča o višini članarine,
 • določa organizacijska izhodišča in programske usmeritve Centrov Sonček in notranjih organizacijskih enot ter daje smernice za delovanje subjektov v katerih uresničuje ustanoviteljske pravice.

26. člen

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva in zapisnikar.

27. člen

Skupščina lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije, kot način dela. Naloge, število članov in predsednike komisij določi skupščina. Člani komisij so lahko le člani društev združenih v Zvezo. Za svoje delo so komisije odgovorne skupščini. Zveza lahko izjemoma povabi k sodelovanju pri delu komisij zunanje sodelavce.

IZVRŠNI ODBOR

28. člen

Izvršni odbor je izvršni organ skupščine in opravlja zadeve, ki mu jih naloži skupščina, z letnim programom dela in finančnim načrtom.

Izvršni odbor upravlja Zvezo v času med dvema sejama skupščine po smernicah, sprejetih na skupščini. Sestaja se najmanj dvakrat letno.

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini Zveze.

29. člen

Predsednik Zveze je predsednik izvršnega odbora po svojem položaju.

30. člen

Izvršni odbor sestavljajo predsednik, dva podpredsednika ter 6 – 10 izvoljenih članov od katerih mora biti vsaj eden oseba z invalidnostjo in vsaj ena oseba, ki je starš osebe z invalidnostjo.

Mandat članov izvršnega odbora traja štiri leta.

31. člen

V okviru svojega delovnega področja opravlja izvršni odbor predvsem naslednje naloge:

 • neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog Zveze,
 • sklicuje skupščino in pripravlja poročilo o delu ter predloge za skupščino,
 • poroča skupščini o svojem delu,
 • izvršuje sklepe skupščine, pripravlja predloge splošnih aktov Zveze,
 • sprejema predlog načrta dela in finančnega načrta ter letnega poročila o delu in finančnem poslovanju,
 • odloča o nabavi in prodaji osnovnih sredstev ter o najetju kreditov ali poroštvih, v višini od 1/200 do 1/3 vrednosti premoženja Zveze,
 • upravlja s premoženjem,
 • skrbi za finančno-materialno poslovanje in sredstva Zveze,
 • sprejema notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest,
 • imenuje direktorja,
 • na predlog direktorja imenuje vodjo varstveno delovnega centra, vodjo institucionalnega varstva in vodje notranjih enot VDC in institucionalnega varstva, vodje centrov Sonček ter vodje drugih organizacijskih enot Zveze,
 • sprejema pravilnike in druge akte Zveze ter druge interne akte VDC in drugih organizacijskih enot Zveze,
 • določa obseg in vsebino dela, ki ga v Zvezi lahko opravljajo prostovoljci,
 • odloča o spremembi naslova sedeža Zveze,
 • odloča o vseh ostalih zadevah, ki so po tem statutu pridržane izvršnemu odboru, kakor tudi o zadevah, za katere ga pooblasti skupščina.

32. člen

Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik. V njegovi odsotnosti sklicuje in vodi seje izvršnega odbora podpredsednik.

Izvršni odbor je sklepčen, če prisostvuje seji več kot polovica članov. Svoje sklepe sprejema z večino glasov vseh članov. Vsak član izvršnega odbora ima pri glasovanju en glas.

33. člen

Na seje izvršnega odbora sta vabljena predsednik strokovnega sveta in predsednik sindikata ali predstavnik delavcev, kjer lahko razpravljajo, nimajo pa pravice glasovanja.

PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIKA ZVEZE

34. člen

Zveza ima predsednika ter dva podpredsednika, ki jih voli skupščina za dobo štirih let.

35. člen

Predsednik zveze:

 • brez omejitev in samostojno predstavlja in zastopa zvezo,
 • je po funkciji predsednik izvršnega odbora ter sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red,
 • opravlja tekoče naloge Zveze ter naloge, ki mu jih poveri skupščina,
 • skupaj z direktorjem odloča o nabavi in prodaji osnovnih sredstev ter o najetju kreditov ali poroštvih, v višini do 1/200 vrednosti premoženja Zveze.

Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini in izvršnemu odboru ter se mora pri svojem delu ravnati po njunih navodilih. Predsednik je odgovoren da delovanje Zveze poteka v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije.

36. člen

Podpredsednika nadomeščata predsednika v njegovi odsotnosti in mu pomagata pri njegovem delu, opravljata pa tudi opravila, ki jima jih poveri izvršni odbor. Za svoje delo sta odgovorna skupščini in izvršnemu odboru.

Vsaj eden izmed podpredsednikov je oseba z invalidnostjo.

DIREKTOR ZVEZE

37. člen

Direktor Zveze brez omejitev in samostojno zastopa in predstavlja Zvezo ter je odgovoren za zakonitost, poslovodenje in strokovnost delovanja. Skrbi za organizacijo dela, poslovanje in je zadolžen za nemoteno delovanje in izvajanje dejavnosti organizacije.

Direktorja zveze imenuje in razrešuje izvršni odbor Zveze.

Direktor je imenovan za dobo petih let.

Direktor Zveze, ki opravlja naloge direktorja Varstveno delovnega centra mora izpolnjevati pogoje po Zakonu o socialnem varstvu. Direktor Zveze opravlja naloge direktorja VDC tudi v primeru, ko ne izpolnjuje pogojev po 69. členu ZSV, če je poslovodenje in vodenje strokovnega dela ločeno in je za strokovno vodenje imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o socialnem varstvu.

Direktor Zveze:

 • brez omejitev in samostojno zastopa in predstavlja Zvezo,
 • skrbi za zakonitost poslovanje, delovanja in izvajanja nalog,
 • organizira, vodi in usklajuje delo zaposlenih
 • pomaga predsedniku Zveze in organom pri izvajanju njihovih nalog, pri sestavljanju dnevnega reda za seje in pri pripravi gradiva za seje,
 • je odgovoren za zapisnike sej ter izvršuje sprejete sklepe teh organov in opravlja druge naloge, ki mu jih poverijo predsednik in organi Zveze,
 • je odredbodajelec za vse finančno materialne posle Zveze,
 • skupaj s predsednikom odloča o nabavi in prodaji osnovnih sredstev ter o najetju kreditov ali poroštvih, v višini do 1/200 vrednosti premoženja
 • sklepa pogodbe o financiranju na podlagi pogodbe o koncesiji in pogodbe o financiranju programov,
 • sklepa druge poslovne pogodbe v vrednosti do 1/200 vrednosti letnega prometa,
 • zastopa Zvezo pri vseh poslih povezanih z delovanjem strokovne službe in notranjih organizacijskih enot,
 • odloča o zaposlovanju delavcev, delovnih razmerjih ter pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev,
 • je odgovoren za izvajanje dejavnosti socialnega podjetništva.

Direktor je za svoje delo odgovoren skupščini in izvršnemu odboru Zveze.

Pravice in obveznosti direktorja so določene z individualno pogodbo, ki jo sklepata direktor in predsednik Zveze, v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

Izvršni odbor lahko razreši direktorja:

 • če ta ne izvaja sklepov skupščine in izvršnega odbora,
 • če ta ni sposoben organizirati dela in voditi zaposlenih,
 • če po njegovi krivdi Zveza zaide v finančne težave,
 • če deluje v nasprotju s poslanstvom organizacije, pravili obnašanja Zveze Sonček ali krni njen ugled.

V primeru odsotnosti direktorja redno delo direktorja opravlja oseba pooblaščena s strani direktorja.

V primeru več kot mesec dni trajajoče odsotnosti direktorja delo direktorja opravlja oseba pooblaščena s strani predsednika.

NADZORNI ODBOR

38. člen

Nadzorni odbor je kontrolni organ Zveze. Nadzorni odbor spremlja izvajanje programa dela in finančnega načrta Zveze, delo organov Zveze, zakonitost finančnega in materialnega poslovanja razpolaganja nad premoženjem Zveze, pravilnost vodenja poslovnih knjig ter izvaja nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarnim o in učinkovitim poslovanjem.

Nadzorni odbor nadzira tudi skladnost poslovanja Zveze z zakonom, tem statutom in drugimi splošnimi akti Zveze.

Nadzorni odbor pred sprejetjem letnega poročila ugotavlja:

 • pravilnost in popolnost podatkov v letnem poročilu in opravi nadzor nad pravilnostjo in zakonitostjo finančnega in materialnega poslovanja Zveze ter nad pravilnostjo vodenja knjig,
 • ali poslovne knjige in letno poročilo omogočajo ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje namena ter ciljev Zveze oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu in ugotavlja ali se je presežek porabil za te namene,
 • izpolnjevanjem ciljev socialnega podjetništva,
 • zakonitost razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in porabe dodeljenih javnih sredstev oziroma sredstev, ustvarjenih z olajšavami in oprostitvami.

O svojih ugotovitvah iz prejšnjega odstavka Nadzorni odbor poroča skupščini pred sprejetjem letnega poročila.

V nadzorni odbor so praviloma izvoljeni predstavniki tistih članov, ki nimajo svojih predstavnikov v izvršnem odboru Zveze. Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane, ki so izvoljeni za dobo štirih let. Najmanj en član nadzornega odbora mora biti oseba z invalidnostjo.

Člani nadzornega odbora morajo dobiti vabila in gradiva za vse seje organov Zveze. O svojem delu poroča nadzorni odbor enkrat letno skupščini Zveze, kateri je odgovoren za svoje delo.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani drugih organov Zveze. Lahko sodelujejo na sejah organov Zveze, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsaj trije člani. Veljavne sklepe sprejme z večino prisotnih. Vsak član nadzornega odbora ima pri glasovanju en glas.

39. člen

Nadzorni odbor obravnava tudi disciplinske kršitve.

Nadzorni odbor vodi postopek in izreka sankcije v skladu s pravilnikom o disciplinskih kršitvah.

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava nadzorni odbor so naslednje:

 • kršitev določb statuta,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje ter in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v Zvezi,
 • neizvrševanje sklepov organov Zveze,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu Zveze.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom o disciplinskih kršitvah izreče nadzorni odbor so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda nadzorni odbor ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino, kot drugostopenjski organ, ki dokončno odloči o pritožbi.

V primerih ko nadzorni odbor vodi postopek proti članu nadzornega odbora oziroma društvu katerega član je, ta član nadzornega odbora nima pravice glasovanja.

STROKOVNI SVET

40. člen

Strokovni svet ima kot svetovalni organ Zveze Sonček ima naslednje naloge:

 • ocenjuje uresničevanje programa celovite skrbi za osebe s cerebralno paralizo in drugimi vrstami invalidnosti,
 • analizira in spremlja zakonodajo s področja delovanja Zveze ter daje pobude za njene spremembe,
 • daje mnenja o določenih problemih in dokumentih.

41. člen

Strokovni svet ima predsednika in 8 do 14 članov, ki jih skupščina imenuje za dobo štirih let.

Strokovni svet sestavljajo uveljavljeni strokovnjaki s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, zaposlovanja, pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja idr.

Strokovni svet je sklepčen, če je na seji prisotnih večina članov. Veljavne sklepe sprejme z večino prisotnih.

Za svoje delo je strokovni svet odgovoren skupščini Zveze.

Predsednika strokovnega sveta se vabi na seje izvršnega odbora.

VII. UDELEŽBA DELAVCEV, PROSTOVOLJCEV IN UPORABNIKOV ZVEZE PRI DELU ORGANOV

42. člen

Zveza v svoje delovanje vključuje tudi prostovoljce.

Skupščina, izvršni odbor, predsednik in direktor pred odločanjem o zadevah, ki so pomembni za delo delavcev in prostovoljcev v Zvezi, pridobijo o tej zadevi njihovo mnenje in se do njega opredelijo. Skupščina, izvršni odbor in direktor pred odločanjem o zadevah, pomembnih za kakovost izdelkov ali storitev Zveze, pridobijo o tej zadevi mnenje delavcev, prostovoljcev in uporabnikov in se do njega opredelijo.

Podrobnejši način sodelovanja delavcev, prostovoljcev in uporabnikov Zveze in njihovega obveščanja se uredi v splošnem aktu Zveze, ki ga sprejme izvršni odbor po poprejšnjem soglasju teh oseb ali v soglasju z njihovimi predstavniki.

VIII. VOLITVE

43. člen

Predsednik Zveze trideset dni pred predvidenim zasedanjem volilne skupščine zaprosi člane Zveze, da pošljejo svoje predloge za predsednika, podpredsednika, člane izvršnega odbora ter predsednike in člane drugih organov Zveze. Predlogi morajo biti posredovani predsedniku najmanj sedem dni pred sejo skupščine. Predlogi so veljavni, če kandidata predlagata vsaj dva člana Zveze.

Kandidacijsko listo za volitve pripravi, na podlagi predlogov članov, kolegij predsednikov društev članov Zveze.

Kandidacijska lista za člane izvršnega odbora mora biti praviloma sestavljena tako, da se v izvršni odbor predlagajo predstavniki tistih članov, ki v preteklem obdobju niso imeli svojih predstavnikov.

Volitve organov Zveze so praviloma tajne, v kolikor skupščina pred samimi volitvami z javnim glasovanjem ne odloči drugače.

44. člen

Predsednik, podpredsednik in direktor Zveze ter člani organov Zveze so lahko razrešeni, če ne opravljajo svojih nalog, ki izhajajo iz Statuta in programskih usmeritev Zveze, oziroma, če s svojim delom in obnašanjem ovirajo delo organov in krnijo ugled Zveze.

IX. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE ZVEZE

45. člen

Dohodki zveze so:

 • članarine,
 • dohodki od prodaje izdelkov varstveno delovnih centrov,
 • dohodki od opravljanja pridobitne dejavnosti,
 • darila, dediščine in volila,
 • prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • sredstva od iger na srečo,
 • sredstva iz evropskega, državnih in občinskih proračunov ter javnih skladov in javnih fundacij,
 • sredstva zasebnih ustanov,
 • drugi viri v skladu z zakonom.

46. člen

Prihodki in odhodki Zveze se za vsako koledarsko leto določijo s finančnim načrtom, ki ga sprejme skupščina Zveze. O rezultatu poslovanja Zveze v koledarskem letu sprejme skupščina poslovno poročilo in zaključni račun. Finančni načrt in poslovno poročilo z zaključnim računom mora Zveza predložiti vsem svojim članom.

S finančnim načrtom se opredelijo sredstva za posamezne projekte in posamezne organizacijske enote Zveze.

47. člen

Premoženje Zveze sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last Zveze in so kot take vpisane v inventarno knjigo.

S premoženjem Zveze upravlja izvršni odbor. O nakupu in prodaji nepremičnin odloča s sklepom skupščina ali izvršni odbor Zveze.

Osnovna in obratna sredstva lahko Zveza odda v najem izvajalcu strokovnih del za Zvezo ali drugim najemnikom.

48. člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za društva ter v skladu z veljavnimi predpisi.

Zveza zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, določenim s posebnim aktom, ki mora biti skladen z zakonom in računovodskimi standardi za društva in invalidske organizacije in z računovodskimi standardi za socialna podjetja.

Zveza ločeno vodi in izkazuje podatke iz pridobitne dejavnosti.

49. člen

Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik, direktor in računovodja. Odredbodajalec za upravljanje s sredstvi, s katerimi razpolaga Zveza, je direktor Zveze v skladu s svojimi pristojnostmi ali po predhodnem ustreznem sklepu izvršnega odbora Zveze ali na podlagi veljavnega finančnega načrta.

50. člen

Delo računovodstva je javno. Vsakemu predstavniku člana je treba omogočiti vpogled v finančno in materialno poslovanje Zveze.

X. PRIDOBITNE DEJAVNOSTI

51. člen

Zveza lahko, zaradi uresničevanja namena in skupnih ciljev pri izvajanju dejavnosti in razvijanju in pospeševanju celovite skrbi za osebe s cerebralno paralizo ter drugimi vrstami invalidnosti ter zaradi zagotavljanja trajnega zaposlovanja invalidov pod posebnimi pogoji v varstveno delovnih centrih, pri izvajanju dejavnosti in programov na kmetiji ter dejavnosti in programov v rekreacijsko terapevtskih centrih, v skladu s predpisi, opravljala tudi naslednje pridobitne dejavnosti:

A01.110-Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic

A01.130-Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic

A01.160-Pridelovanje rastlin za vlakna

A01.190-Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin

A01.210-Vinogradništvo

A01.240-Gojenje pečkatega in koščičastega sadja

A01.250-Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic

A01.260-Pridelovanje oljnih sadežev

A01.270-Gojenje rastlin za izdelavo napitkov

A01.280-Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin

A01.290-Gojenje drugih trajnih nasadov

A01.300-Razmnoževanje rastlin

A01.420-Druga govedoreja

A01.430-Konjereja

A01.450-Reja drobnice

A01.460-Prašičereja

A01.470-Reja perutnine

A01.490-Reja drugih živali

A01.500-Mešano kmetijstvo

A01.610-Storitve za rastlinsko pridelavo

A01.620-Storitve za živinorejo, razen veterinarskih

A01.630-Priprava pridelkov

A01.640-Obdelava semen

A02.100-Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti

A02.300-Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa

A02.400-Storitve za gozdarstvo

A03.120-Sladkovodno ribištvo

A03.220-Gojenje sladkovodnih organizmov

C10.120-Proizvodnja perutninskega mesa

C10.320-Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

C10.390-Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

C10.410-Proizvodnja olja in maščob

C10.510-Mlekarstvo in sirarstvo

C10.620-Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

C10.710-Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

C10.720-Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic

C10.730-Proizvodnja testenin

C10.830-Predelava čaja in kave

C10.840-Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov

C10.850-Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov

C10.890-Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih

C11.010-Proizvodnja žganih pijač

C11.020-Proizvodnja vina iz grozdja

C11.030-Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač

C11.040-Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja

C11.070-Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod

C13.100-Priprava in predenje tekstilnih vlaken

C13.200-Tkanje tekstilij

C13.300-Dodelava tekstilij

C13.910-Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov

C13.920-Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil

C13.930-Proizvodnja preprog

C13.940-Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež

C13.950-Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil

C13.990-Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij

C14.110-Proizvodnja usnjenih oblačil

C14.130-Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil

C14.190-Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov

C14.310-Proizvodnja nogavic

C14.390-Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil

C15.120-Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov

C15.200-Proizvodnja obutve

C18.120-Drugo tiskanje

C18.130-Priprava za tisk in objavo

C18.140-Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

C18.200-Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

C20.420-Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev

C20.530-Proizvodnja eteričnih olj

C31.010-Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore

C31.020-Proizvodnja kuhinjskega pohištva

C31.090-Proizvodnja drugega pohištva

C32.120-Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov

C32.130-Proizvodnja bižuterije

C32.200-Proizvodnja glasbil

C32.300-Proizvodnja športne opreme

C32.400-Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo

C32.910-Proizvodnja metel in krtač

C32.990-Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti

C33.110-Popravila kovinskih izdelkov

C33.130-Popravila elektronskih in optičnih naprav

C33.140-Popravila električnih naprav

C33.190-Popravila drugih naprav

G47.110-Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili

G47.190-Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

G47.790-Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom

G47.810-Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

G47.820-Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo

G47.890-Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

G47.910-Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

G47.990-Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

H49.320-Obratovanje taksijev

H49.391-Medkrajevni in drug cestni potniški promet

H49.420-Selitvena dejavnost

H52.100-Skladiščenje

H52.210-Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu

H53.200-Druga poštna in kurirska dejavnost

I55.201-Počitniški domovi in letovišča

I55.202-Turistične kmetije s sobami

I55.204-Planinski domovi in mladinska prenočišča

I55.209-Druge nastanitve za krajši čas

I55.300-Dejavnost avtokampov, taborov

I56.101-Restavracije in gostilne

I56.102-Okrepčevalnice in podobni obrati

I56.103-Slaščičarne in kavarne

I56.104-Začasni gostinski obrati

I56.105-Turistične kmetije brez sob

I56.210-Priložnostna priprava in dostava jedi

I56.290-Druga oskrba z jedmi

I56.300-Strežba pijač

J58.110-Izdajanje knjig

J58.120-Izdajanje imenikov in adresarjev

J58.130-Izdajanje časopisov

J58.140-Izdajanje revij in druge periodike

J58.190-Drugo založništvo

J58.290-Drugo izdajanje programja

J62.010-Računalniško programiranje

J62.020-Svetovanje o računalniških napravah in programih

J62.030-Upravljanje računalniških naprav in sistemov

J62.090-Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

J63.110-Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

J63.120-Obratovanje spletnih portalov

J63.990-Drugo informiranje

L68.100-Trgovanje z lastnimi nepremičninami

L68.200-Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

L68.310-Posredništvo v prometu z nepremičninami

L68.320-Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

M69.200-Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

M70.210-Dejavnost stikov z javnostjo

M70.220-Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

M73.110-Dejavnost oglaševalskih agencij

M73.120-Posredovanje oglaševalskega prostora

M73.200-Raziskovanje trga in javnega mnenja

M74.100-Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

M74.200-Fotografska dejavnost

M74.300-Prevajanje in tolmačenje

M74.900-Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

N77.110-Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

N77.210-Dajanje športne opreme v najem in zakup

N77.220-Dajanje videokaset in plošč v najem

N77.290-Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

N77.330-Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

N77.340-Dajanje vodnih plovil v najem in zakup

N77.390-Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

N77.400-Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del

N78.100-Dejavnost pri iskanju zaposlitve

N78.200-Posredovanje začasne delovne sile

N78.300-Druga oskrba s človeškimi viri

N79.110-Dejavnost potovalnih agencij

N79.120-Dejavnost organizatorjev potovanj

N79.900-Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

N81.100-Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

N81.210-Splošno čiščenje stavb

N81.220-Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

N81.300-Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

N82.110-Nudenje celovitih pisarniških storitev

N82.190-Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

N82.200-Dejavnost klicnih centrov

N82.300-Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

N82.920-Pakiranje

N82.990-Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

O84.120-Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti

P85.100-Predšolska vzgoja

P85.200-Osnovnošolsko izobraževanje

P85.310-Srednješolsko splošno izobraževanje

P85.320-Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

P85.410-Posrednješolsko neterciarno izobraževanje

P85.510-Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

P85.520-Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

P85.530-Dejavnost vozniških šol

P85.590-Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

P85.600-Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Q86.210-Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Q86.220-Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Q86.901-Alternativne oblike zdravljenja

Q86.909-Druge zdravstvene dejavnosti

Q87.100-Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego

Q87.200-Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb

Q87.300-Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb

Q87.900-Drugo socialno varstvo z nastanitvijo

Q88.109-Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

Q88.910-Dnevno varstvo otrok

Q88.991-Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij

Q88.999-Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

R90.010-Umetniško uprizarjanje

R90.020-Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

R90.030-Umetniško ustvarjanje

R90.040-Obratovanje objektov za kulturne prireditve

R91.011-Dejavnost knjižnic

R93.110-Obratovanje športnih objektov

R93.120-Dejavnost športnih klubov

R93.130-Obratovanje fitnes objektov

R93.190-Druge športne dejavnosti

R93.299-Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

S94.120-Dejavnost strokovnih združenj

S94.991-Dejavnost invalidskih organizacij

S94.999-Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

S95.110-Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot

S95.120-Popravila komunikacijskih naprav

S95.210-Popravila elektronskih naprav za široko rabo

S95.220-Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme

S95.230-Popravila obutve in usnjene galanterije

S95.240-Popravila pohištva

S95.250-Popravila ur in nakita

S95.290-Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov

S96.010-Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

S96.021-Frizerska dejavnost

S96.022-Kozmetična in pedikerska dejavnost

S96.040-Dejavnosti za nego telesa

S96.090-Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Za dosego svojega namen Zveza izvaja tudi sledeče dejavnosti socialnega podjetništva:

87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb

87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo

88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

88.910 Dnevno varstvo otrok

88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij

88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

Presežek, ki ga Zveza ustvari s svojim delovanjem se porabi za uresničevanje namena in ciljev Zveze oziroma za izvajanje nepridobitnih dejavnosti, kot jih določa ta statut.

Zveza presežek prihodkov nad odhodki v okviru omejitve iz prejšnjega odstavka lahko namenja za:

 • investicije v osnovna sredstva, potrebne za opravljanje dejavnosti,
 • ohranjanje in povečevanje števila delovnih mest,
 • pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti oziroma manjše delovne učinkovitosti invalidov,
 • izobraževanje in usposabljanje delavcev in prostovoljcev,
 • druge razvojne in nepridobitne dejavnosti, ki jih opravlja, če niso v izključno korist članov Zveze ali za namene razvoja socialnega podjetništva v lokalni skupnosti, kjer ima Zveza ali njene enote sedež,
 • povečanje premoženja Zveze.

Zveza začasne presežne prilive sredstev, ki jih še ne more uporabiti za uresničevanje namena in ciljev oziroma za izvajanje nepridobitnih dejavnosti, nalaga izključno v banke, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za poslovanje.

XI. STROKOVNA SLUŽBA

52. člen

Strokovna služba Zveze Sonček opravlja:

 • administrativna, pravna in finančna opravila za organe Zveze Sonček,
 • izvaja programe in storitve določene s programom dela Zveze Sonček.

Strokovno službo vodi direktor Zveze.

53. člen

Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev strokovne službe ureja kolektivna pogodba, ki velja za področje zdravstva in socialnega varstva.

Pravice in obveznosti delavcev se določijo s pogodbo o zaposlitvi, ki jo za Zvezo sklepa direktor Zveze.

Z vodji enot strokovne službe in strokovnimi delavci s posebnimi pooblastili, lahko izvršni odbor sklepa individualne pogodbe za dobo štirih let.

54. člen

Organizacijo strokovne službe, sistematizacijo delovnih mest, letni plan zaposlovanja, plačne razrede ter druge splošne akte sprejema izvršni odbor Zveze v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo za področje zdravstva in socialnega varstva.

XII. PRENEHANJE ZVEZE

55. člen

Zveza preneha delovati:

 • s sklepom skupščine z 2/3 večino, če prenehajo pogoji in razlogi, ki so narekovali njeno ustanovitev,
 • s spojitvijo ali pripojitvijo,
 • s stečajem,
 • na podlagi sodne odločbe,
 • po samem zakonu.

56. člen

Dokler ima Zveza status socialnega podjetja, se lahko spoji ali pripoji le z drugim socialnim podjetjem.

V primeru prenehanja Zveze pripada vse njeno premoženje, premičnine in nepremičnine društvom članom Zveze, ki so nepridobitne pravne osebe, na način, ki ga določi likvidacijska komisija, sestavljena iz predstavnikov članov.

njenem prenehanju prenese na FIHO.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

57. člen

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina Zveze.

Statut se uporablja, ko ga potrdi pristojni upravni organ.

Po izdaji odločbe o registraciji tega statuta, preneha veljati statut, ki ga je sprejela skupščina Zveze 28. avgusta 2018.

Predsednica
dr. Jasna Murgel

Skip to content