Izvajanje osebne asistence

  • Uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik na podlagi odločbe centra za socialno delo o pravici do osebne asistence, izbere izvajalca osebne asistence. 
  • Izvajalec uporabniku glede na priznano število ur osebne asistence na teden, nudi pomoč pri izbiri osebnega asistenta oz. asistentke.
  • Pred začetkom dela pri uporabniku, osebni asistent opravi vsaj štiri ure praktičnega usposabljanja za delo pri uporabniku. 
  • Uporabnik in izvajalec osebne asistence na podlagi odločbe o pravici do osebne asistence pripravita izvedbeni načrt. 
  • Uporabnik in izvajalec osebne asistence skleneta dogovor o izvajanju osebne asistence. Dogovor podpišejo tudi osebni asistenti, ki bodo uporabniku nudili osebno asistenco. 
  • Tako uporabnik kot osebni asistent sta dolžna po programu opraviti osnovno in vsakoletno dodatno izobraževanje.

Izvedbeni načrt je pisni dogovor o storitvah osebne asistence, ki jih uporabnik potrebuje glede na odločbo centra za socialno delo o pravici do osebne asistence in ga skupaj pripravita uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik in izbrani izvajalec osebne asistence. Vsebuje storitve in obseg izvajanja osebne asistence, izbiro enega ali več osebnih asistentov, ki bodo opravljali osebno asistenco pri uporabniku ter terminski plan izvajanja osebne asistence. Izvedbeni načrt opredeljuje tudi uporabo tehničnih pripomočkov uporabnika ter storitev spremstva.

Dogovor o izvajanju osebne asistence sklenejo uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik, osebni asistent in izbrani izvajalec. Vsebuje časovni načrt izvajanja osebne asistence, načrt nadomeščanja osebnih asistentov, storitve osebne asistence, dolžnost sporočanja vseh sprememb, ki vplivajo na izvajanje osebne asistence, pravice in dolžnosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalcev ter ukrepe zaradi kršitve dogovora.

Skip to content