Kako do odločbe o pravici do osebne asistence?

  • Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik vloži vlogo za pridobitev pravice do osebne asistence na centru za socialno delo, kjer uporabnik stalno ali začasno prebiva.
  • Dvočlanska strokovna komisija poda mnenje o številu ur in vrsti storitev osebne asistence. 
  • Na podlagi mnenja komisije, center za socialno delo izda odločbo o pravici do osebne asistence. V odločbi je opredeljena vrsta storitev osebne asistence in obseg ur na teden. Priloga odločbe o pravici do osebne asistence je vrednotnica za osebno asistenco.

Ponovna ocena upravičenosti do osebne asistence se izvede po uradni dolžnosti najpozneje v petih letih od dneva pridobitve pravice do osebne asistence.

Skip to content