Osebna asistenca

Zveza Sonček je začela izvajati program osebne asistence v sredini leta 2016. Do leta 2019 se je osebna asistenca izvajala na osnovi sofinanciranih socialnih programov. S 1. januarjem 2019, ko se je začel izvajati novi Zakon o osebni asistenci, je Zveza Sonček postala izvajalka te storitve na osnovi zakona. Zakon omogoča posamezniku oziroma posameznici z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi ovirami enake možnosti, večjo neodvisnost in enakopravno vključenost v družbo, skladno z odločbami Konvencije o pravicah invalidov. 

Zveza Sonček zaposluje vodjo, strokovno vodjo in usklajevalce osebne asistence. Skupaj si prizadevamo za čim bolj neodvisno in kakovostno življenje uporabnikov, za uresničevanje vseh njihovih potencialov, lažjo vključenost v socialno okolje in enake možnosti v družbi. Naše storitve so prilagojene individualnim potrebam vsakega uporabnika. Osebna asistenca pomeni to, da oseba ni več pacient, oskrbovanec ali varovanec, ni več predmet skrbi, temveč postane uporabnik, ki sam ali preko svojega zakonitega zastopnika samostojno sprejema odločitve o svojem življenju. 


Kaj je osebna asistenca?

Osebna asistenca je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo.

Uporabniku je zagotovljena prosta izbira izvajalca osebne asistence in osebnega asistenta.

Načela osebne asistence:

 • Spoštovanje dostojanstva in neodvisnost uporabnika,
 • pravica do svobodne izbire in odločanja med postopkom uveljavljanja pravice do osebne asistence in njenim izvajanjem,
 •  omogočanje vključenosti v družbo,
 •  individualna obravnava,
 •  zagotavljanje enakih možnosti ter dostopnosti.

Osebno asistenco kot nepridobitno dejavnost lahko izvajajo dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije ter zavodi z vpisom v register.


Kdo je opravičen do osebne asistence?

 Med upravičence do osebne asistence sodi uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 • da zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev,
 •  da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 •  da je star od 18 do 65 let,
 •  da živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe,
 •  da potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Uporabnik je lahko upravičen do enega ali več osebnih asistentov. 

Če je upravičena oseba uveljavila pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je lahko upravičena do osebne asistence tudi po tem, ko dopolni to starost.


Kako do odločbe o pravici do osebne asistence?

 • Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik vloži vlogo za pridobitev pravice do osebne asistence na centru za socialno delo, kjer uporabnik stalno ali začasno prebiva.
 • Dvočlanska strokovna komisija poda mnenje o številu ur in vrsti storitev osebne asistence. 
 • Na podlagi mnenja komisije, center za socialno delo izda odločbo o pravici do osebne asistence. V odločbi je opredeljena vrsta storitev osebne asistence in obseg ur na teden. Priloga odločbe o pravici do osebne asistence je vrednotnica za osebno asistenco.

Ponovna ocena upravičenosti do osebne asistence se izvede po uradni dolžnosti najpozneje v petih letih od dneva pridobitve pravice do osebne asistence.


Storitve osebne asistence so:

 • Storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika

Pomoč pri oblačenju in slačenju, uporabi stranišča, osebni higieni, hranjenju in pitju, gibanju, premeščanju, pri uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, pomoč slepim in gluhoslepim osebam, obvezna prisotnost pri uporabniku v primerih najtežje invalidnosti, pomoč pri jemanju zdravil in opravljanju drugih aktivnosti v zvezi z zdravjem.

 • Storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih

Pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju, pri čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov, pri oskrbi in negi otroka uporabnika/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih, pri urejanju osebne dokumentacije, pri oskrbi hišnih ljubljenčkov, pri vsakodnevnih nakupih in nakupih predmetov trajne rabe.

 • Spremstvo 

Vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru, vožnja avtomobila (osebno spremstvo in osebni prevoz), spremstvo pri vključevanju v športne, rekreacijsko športne in kulturne dejavnosti, pri ohranjevanju zdravja v zdraviliščih in na drugih krajih, druga pomoč, ki se nanaša na spremstvo v situacijah, kjer uporabnik pri spremstvu potrebuje pomoč.

 • Pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu

Namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev, pomoč pri urejanju in vodenju dokumentacije, branju in pisanju, spremljanje na šolske in izven šolske aktivnosti ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru izobraževalnega ali delovnega procesa, pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije.

 • Pomoč pri komunikaciji

Pomoč pri branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja po izboru uporabnika, pri komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo uporabnika, prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo uporabnika, tolmačenje in prenos informacij uporabniku na podlagi slikovnega materiala.


Osebna asistenca in druge storitve

Uporabnik, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo ali drug denarni prejemek zaradi potrebe po tuji negi in pomoči, se zavezuje, da bo polovico denarnega prejemka namenil za sofinanciranje osebne asistence izbranemu izvajalcu osebne asistence. V kolikor dodatka ne prejema, je izvajanje osebne asistence zanj brezplačno.

Pravica do osebne asistence se izključuje:

 • s celodnevnim institucionalnim varstvom, 
 • z družinskim pomočnikom, 
 • z dolgotrajno bolnišnično obravnavo,
 • s storitvijo socialnega vključevanja prebivanja s podporo,
 • s prestajanjem zaporne kazni.

Pravica do osebne asistence se ne izključuje:

 • s pravico do vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
 • s storitvijo pomoči na domu,
 • s pravico vključenosti v izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov.

Število odobrenih ur osebne asistence se zmanjša za število ur, za katere je uporabnik vključen v te programe ali storitve.


Osebni asistent

Osebni asistent je fizična oseba, ki opravlja osebno asistenco pri izvajalcu osebne asistence na podlagi pogodbe o zaposlitvi, na podlagi podjemne pogodbe ali kot samostojni podjetnik posameznik, če:

 • je polnoletna,
 • je poslovno sposobna,
 • iz kazenske evidence ne izhaja, da je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti,
 • ima opravljeno usposabljanje.

Osebno asistenco uporabniku lahko opravljata največ dva družinska člana.


Izvajanje osebne asistence

 • Uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik na podlagi odločbe centra za socialno delo o pravici do osebne asistence, izbere izvajalca osebne asistence. 
 • Izvajalec uporabniku glede na priznano število ur osebne asistence na teden, nudi pomoč pri izbiri osebnega asistenta oz. asistentke.
 • Pred začetkom dela pri uporabniku, osebni asistent opravi vsaj štiri ure praktičnega usposabljanja za delo pri uporabniku. 
 • Uporabnik in izvajalec osebne asistence na podlagi odločbe o pravici do osebne asistence pripravita izvedbeni načrt. 
 • Uporabnik in izvajalec osebne asistence skleneta dogovor o izvajanju osebne asistence. Dogovor podpišejo tudi osebni asistenti, ki bodo uporabniku nudili osebno asistenco. 
 • Tako uporabnik kot osebni asistent sta dolžna po programu opraviti osnovno in vsakoletno dodatno izobraževanje.

Izvedbeni načrt je pisni dogovor o storitvah osebne asistence, ki jih uporabnik potrebuje glede na odločbo centra za socialno delo o pravici do osebne asistence in ga skupaj pripravita uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik in izbrani izvajalec osebne asistence. Vsebuje storitve in obseg izvajanja osebne asistence, izbiro enega ali več osebnih asistentov, ki bodo opravljali osebno asistenco pri uporabniku ter terminski plan izvajanja osebne asistence. Izvedbeni načrt opredeljuje tudi uporabo tehničnih pripomočkov uporabnika ter storitev spremstva.

Dogovor o izvajanju osebne asistence sklenejo uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik, osebni asistent in izbrani izvajalec. Vsebuje časovni načrt izvajanja osebne asistence, načrt nadomeščanja osebnih asistentov, storitve osebne asistence, dolžnost sporočanja vseh sprememb, ki vplivajo na izvajanje osebne asistence, pravice in dolžnosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalcev ter ukrepe zaradi kršitve dogovora.


Komunikacijski dodatek

Gluhemu, slepemu ali gluhoslepemu uporabniku, ki potrebuje izmed storitev osebne asistence samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu, se lahko odobri osebna asistenca v obsegu 30 ur na mesec. 

Uporabnik lahko namesto osebne asistence izbere denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb.


Pogosta vprašanja

80 ur osebne asistence pomeni, da vam pripada pomoč osebnega asistenta v obsegu 80 ur od ponedeljka do nedelje. Z vami lahko tako sodelujeta dva osebna asistenta za polni delovni čas (40 ur na teden). 

Osebni asistent prične delo s poskusno dobo 6 mesecev. V tem času lahko tako osebni asistent kot uporabnik prekineta sodelovanje. V kolikor se izkaže šele kasneje, da iz določenih razlogov ne želita več sodelovati, uporabniku skupaj poiščemo drugo osebo, ki bo opravljala delo osebnega asistenta

Program osebne asistence se financira iz javnih sredstev. Uporabnik, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo ali drug denarni prejemek zaradi potrebe po tuji negi in pomoči, je zakonsko zavezan, da bo polovico denarnega prejemka namenil za sofinanciranje osebne asistence izbranemu izvajalcu osebne asistence. V kolikor uporabnik ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo, je zanj osebna asistenca brezplačna. 

Na usposabljanje napoti izvajalec osebne asistence in je tako za uporabnike kot osebne asistente brezplačno.

Najprej opravimo razgovor z uporabnikom, pri čemer ugotovimo njegove potrebe in želje. Objavimo razpis za delovno mesto osebnega asistenta. Skupaj z uporabnikom, opravimo razgovore s prijavljenimi kandidati. Uporabnik nato izbere kandidata, za katerega meni, da je zanj najprimernejši.

Izobraževanja uporabnikov in osebnih asistentov

Zveza Sonček izvaja zakonsko predpisana osnovna in dodatna izobraževanja za uporabnike in osebne asistente. 

 • Osebni asistenti morajo, preden začnejo prvič izvajati osebno asistenco, opraviti osnovno izobraževanje. Dodatno izobraževanje osebnih asistentov se izvede enkrat letno in vsebuje vsebine, ki nadgrajujejo znanja osnovnega izobraževanja.
 • Uporabnik osebne asistence in njegov zakoniti zastopnik, če ga ima, sta dolžna, preden prvič koristita storitve osebne asistence oziroma najpozneje v dveh mesecih od začetka izvajanja osebne asistence, opraviti osnovno izobraževanje. Dodatno izobraževanje morata opravljati enkrat letno.

Osnovno izobraževanje obsega poznavanje predpisov in politik s področja invalidskega varstva, delovnih razmerij, varstva pri delu, varstva osebnih podatkov in drugih področij, pomembnih z vidika pravic in obveznosti osebnih asistentov in uporabnikov. Obsega tudi splošna in posebna znanja za izvajanje osebne asistence: pomen osebne asistence, odnos in komunikacija med uporabnikom in osebnim asistentom, pravice in dolžnosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalcev osebne asistence, način razumevanja navodil uporabnikov, seznanitev z etičnimi načeli glede izvajanja osebne asistence ter Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu. 

Strokovna vodja osebne asistence

Brigita Mikša Konc

Skip to content