Korak k Sončku – Ena šola za vse

Deli:

Korak k Sončku – Ena šola za vse

V Zvezi Sonček smo projekt Korak k Sončku začeli že daljnega leta 1993. Takrat je Svetlana Makarovič napisala pravljico Veveriček posebne sorte (ilustriral jo je Marjan Manček) in jo podarila otrokom s cerebralno paralizo. Knjigo je izdala Zveza Sonček s pomočjo donatorjev; od tedaj je bila knjiga že večkrat ponatisnjena. 

Projekt Korak k Sončku smo predložili Zavodu RS za šolstvo, ki ga je podprl in izdal pisno priporočilo vsem regionalnim enotam zavoda ter osnovnim šolam za sodelovanje v tem razvojno – raziskovalnem projektu. V projekt se od tedaj vključujejo vrtci, osnovne šole in celo srednje šole. Prvi pa so se v projekt vključili v OŠ Orehek pri Kranju, kjer ga še vedno izvajajo. 

Od tedaj so sledile številne spremembe na zakonodajnem področju, ki upoštevajo vključevanje otrok s posebnimi potrebami, kar je bil eden od pomembnejših ciljev tega projekta.

Projekt pa vendarle nadaljujemo, saj je uzakonitev pravice do izobraževanja žal premalo za dejansko izenačitev možnosti vseh otrok. Vključevanje zahteva tudi spreminjanje okolja, stališč in upoštevanje različnih potreb – torej upoštevanje drugačnosti.

Inkluzija je tista vrednota, ki jo Zveza Sonček odločno zagovarja. Eden temeljnih ciljev projekta je tako tudi udejanjanje pravic vseh otrok, da hodijo skupaj v šolo v svojem šolskem okolišu – zagovarjamo »Eno šolo za vse«.

Izhodišča projekta 

 • Seznanitev z vsebino projekta Korak k Sončku ter gradivom nosilca projekta (priročniki, zloženke itd.), določitev koordinatorja v šoli ali v vrtcu
 • Sklenitev dogovora o sodelovanju (sodelovanje v projektu je brezplačno)
 • Predstavitev literature (slikanice, knjige itd.), ki govori o drugačnosti in naj bi jo spoznali vsi otroci ali mladostniki, vključeni v projekt
 • Vključitev vsebine knjige v redno učno delo: branje (domače branje, bralna značka), pripovedovanje vsebine, razgovor o vsebini, poročila, doživljanje zgodbe, ilustriranje zgodbe, posameznih delov, lepljenke, izdelava lutk, plakatov, panojev ter dramatizacija vsebine ali posameznih prizorov, lutkovne predstave, upesnitve itd. 
 • Pogovor o različnosti in učenje otrok, da bodo drugačnost sprejemali kot normalen družbeni pojav in del vsakdanje življenjske resničnosti (različnost nasploh, drugačnost v skupini, razredu)
 • Seznanitev s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi ter posebnosti pri otrocih in odraslih, spoznavanje posebnih potreb in možnosti drugačnih oseb
 • Uprizoritev drugačnosti v dramskih predstavah
 • Pogovori z različnimi strokovnimi delavci, ki imajo izkušnje z drugačnimi (zdravnik, psiholog, fizioterapevt, specialni pedagog, logoped, socialni delavec in drugi), obiski in spoznavanje njihovega dela
 • Obiski institucij (predvsem v domačem kraju), v katerih potekajo varstvo, izobraževanje, usposabljanje, delo in bivanje otrok in odraslih s posebnimi potrebami (redni vrtci, razvojni oddelki v vrtcih, redne šole, šole s prilagojenim programom, zavodi, varstveno-delovni centri, bivalne skupnosti)
 • Navezovanje stikov z otroki in odraslimi z invalidnostmi ter njihovimi družinami (obiski, dopisovanje, vabila, športna sodelovanja, skupne prireditve, izmenjava daril, spoznavanje in nakup izdelkov invalidskih delavnic itd.)
 • Obisk parašportnika, študentov invalidov z delavnicami na temo drugačnosti, športni dan na temo drugačnosti … 
 • Poročila in vtisi otrok, fotografije, video posnetki ter predstavitev o poteku in rezultatih projekta (prispevki učencev za časopise, tiskovne konference, sodelovanje v otroških TV-oddajah, strokovni članki in prispevki izvajalcev projekta) in izdelava lastnega glasila ali organiziranje zaključne prireditve

Oblika in vsebina projekta 

Obliko in vsebino projekta izberejo izvajalci; kratko pisno predstavitev pa pošljejo Zvezi Sonček, ki sodeluje pri izvedbi programa oziroma sodeluje le pri povezavi z drugimi organizacijami in institucijami. 

Priporočljivo je povezovanje v lokalnem okolju, v katerem naj bi potekala socialna vključenost oseb z različnimi posebnimi potrebami in njihovih družin. V izvajanje projekta se vključujejo tudi regijska društva Sonček in njihovi člani ter tudi druge organizacije in društva.

Ob koncu šolskega leta napišete kratko poročilo, kaj ste v okviru projekta počeli, ter nam ga pošljete po elektronski pošti. 

Potrdilo mentorjem in drugim sodelujočim 

Ob zaključku projekta na podlagi kratkega poročila, ki nam ga pošljejo izvajalci, izdamo potrdila mentorjem in drugim sodelujočim v projektu. Potrdilo je mogoče uveljavljati kot dokazilo za napredovanje v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Komu je namenjen projekt? 

 • otrokom in vzgojiteljem v vrtcih
 • učencem in učiteljem nižjih in višjih razredov osnovnih šol
 • dijakom in učiteljem gimnazij in drugih srednjih šol
 • ter seveda tudi staršem.

Cilji projekta

 • sprejemanje in razumevanje vsakršne drugačnosti
 • oblikovanje take družbene in socialne klime, ki bi otrokom, mladostnikom in odraslim z invalidnostjo kot manjšini omogočila enake možnosti, kot jih imajo vrstniki
 • pomagati vsem otrokom uresničevati pravico do vključevanja v socialno okolje in polnega sodelovanja v njem
 • seznanjanje strokovnih delavcev v vrtcih ali šolah z razvojnimi značilnostmi in posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami otrok z invalidnostmi
 • predstavitev literature na temo drugačnosti
 • medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije
 • strokovna pomoč učiteljem pri delu z učenci in starši v obliki brezplačnih predavanj, delavnic, supervizijskih srečanj in drugih oblik izobraževanja

Trajanje projekta 

V projektu je mogoče sodelovati vse šolsko leto, tj. od septembra do junija. 

Seveda pa se lahko v projekt tudi samo tako, da organizirate spoznavni ali naravoslovni dan, športni dan, projektni teden na temo drugačnosti, inkluzije, vključenosti itd. 

Za konec …   

Danes je projekt v lokalnih okoljih že tako prisoten in udomačen, da se velikokrat sploh ne ve, kdo je njegov idejni začetnik. V Zvezi Sonček pa nas še zlasti veseli, da številni učitelji skupaj z učenci v projektu sodelujejo leta in leta ter vanj vedno znova vključujejo nove generacije otrok v vrtcih in v osnovnih šolah. 

Veseli nas tudi, da vzgojitelji, učitelji in strokovni delavci leto za letom izvajajo izjemno domiselne oblike seznanjanja z drugačnostjo v okviru šolskih projektov. Starši vseh otrok pa na zaključnih prireditvah posebej opozarjajo na prispevek projekta k višanju kakovosti vzgoje in izobraževanja v vrtcih in šolah. Starši otrok s posebnimi potrebami pa s projektom dobivajo podporo in nekakšnega zagovornika pri odločanju, da otroke vključijo v redne vrtce ali šole. 

Vabimo vas, da se nam pridružite in se vključite v projekt Korak k Sončku.

Vodja projekta Korak k Sončku:

Irena Vovk Terčič

Skip to content