Navigacija po podstraneh

Pravice

Zakonodaja za osebe s cerebralno paralizo

Seveda zakonodaja zgolj za osebe s cerebralno paralizo ne obstaja, temveč gre za integralno zakonodajo za osebe z različnimi invalidnostmi.

Kakšne so torej zakonske pravice?

Pravice oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi se opredeljujejo v različnih dokumentih kot so:

 • mednarodne konvencije (npr. Konvencija OZN o otrokovih pravicah, Konvencija o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija ratificirala v l. 2008);
 • Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov (OZN,1994);
 • resolucije (npr. Resolucija Sveta EU o vključevanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v splošne vzgojno izobraževalne sisteme, Resolucija v
  Nacionalnem programu socialnega varstva, posebej tudi zdravstva in drugih področij…)
 • nacionalni programi – zdravstva, socialnega varstva, izobraževanja, zaposlovanja…
 • Evropska zakonodaja in podzakonski akti (pravilniki, uredbe, navodila…).

Ustava kot najvišji pravni akt zagotavlja med drugim pravico do varstva in usposabljanja za delo (52.čl.); v 47.čl. pa enakost človekovih pravic – tudi ne glede na invalidnost.

Načelo nediskriminacije konkretizirajo naslednji dokumenti :

 • Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja – ZUNEO (Ur. l. 50/2004)
 • Konvencija o pravicah invalidov (OZN, 2008) se lahko uporablja neposredno in hkrati implementira v zakonodaji (pripravljena v lahkem branju, na CD, v brajlovi pisavi)
 • Zakon o izenačevanju možnostih invalidov – ZIMI (Ur. l. 94/2010), izhajajoč iz omenjene konvencije, konkretizira spoštovanje človekovih pravic in enakih možnosti invalidov ter njihove pravice do enakih možnosti in  prinaša nekaj konkretnih pravic – od pravic do tolmača v javnih službah, dostopnosti objektov, prilagoditve avtomobila…

Nekateri osnovni pojmi:

 • Socialna varnost: socialno zavarovanje in socialno varstvo
 • Socialno varstvo: mreža programov in ukrepov države za reševanje socialnih stisk  in težav posameznikov ali skupin prebivalstva
 • Socialno zavarovanje (zagotavljanje gmotne varnosti zaposlenih in družinskih članov): zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti

Pravice iz dela in v zvezi z delom (iz delovnega razmerja) in pravice iz sistema socialne varnosti (pravice do zdravstvenih storitev, pokojnine, dajatve za primer brezposelnosti, socialne dajatve in storitve)

Pogoji za pridobitev pravic iz dajatev in storitev:

 • socialni primer
 • pravni položaj upravičenca/zavarovanca

PRAVICE SO KONKRETIZIRANE PO POSAMEZNIH PODROČJIH:

 • zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje
 • socialna varnost
 • vzgoja in izobraževanje
 • poklicna rehabilitacija in zaposlovanje
 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • olajšave in oprostitve
 • odpravljanje ovir v grajenem okolju

V nadaljevanju smo pripravili pregled najpomembnejših zakonov in podzakonskih aktov po posameznih področjih.

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (opredeljuje temeljne pravice s področja zdravstvenega varstva) /Ur. l. RS 9/1992, 12/ 1993/9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99-ZVZD, 99/01, 42/02-ZDR, 60/02, 11/03, 126/03, 20/04-UPB1, 62/05 76/05, 100/05-UPB2, 100/05, 21/06, 38/06, 72/06-UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07, 71/08, 76/08, 118/08
 • Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (konkretizirajo pravice, standarde in  postopke za uveljavljanje pravic) /Ur.l. RS, št.: 38/ 2004, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 popr., 64/07, 33/08, 71/08, 118/08  7/09)

Že nekaj let se pripravlja novi sistem zavarovanj, ki naj bi ga prinesel novi Zakon o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo in dolgotrajni oskrbi.

Socialna varnost

 • Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS št.: 36/ 2004 .. 3/2007 uradno in prečiščeno besedilo, popravki 114/06, 23/07 in 41/07)
 • Pravilnik o spremembah pravilnika o normativih in standardih socialno varstvenih storitev (Ur.l. št.: 125/ 2004)  45/2010, 28/2011) – neuradno prečiščeno besedilo
 • Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l. RS št.: 38/ 2004, 23/2006, 42/2007 – neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (Ur. l.. RS, št.: 84/ 2004, Ur.l. 19/2007)   

V l. 2010 sta bila sprejeta prva dva nova zakona s področja socialnega varstva, ki naj bi se v celoti prenovilo:

 • Zakon o socialno varstvenih prejemkih ZSVarPre (Uradni list RS, št. 61/2010, 40/2011) in
 • Zakon po uveljavljanju iz javnih sredstev ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011)

Pripravlja se tudi novi Zakon o socialno varstveni dejavnosti, ki bo na novo opredelil izvajalce na področju socialne varnosti ter njihovo vlogo in pristojnosti.

 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS št.: 110/ 2003 – UPB, sprejet 2001, Ur.l. 110/2006, 10/2008)
 • Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (Ur. l. RS , št.: 31/2008) – neuradno prečiščeno besedilo
 • Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo (Ur. l. RS 105/2002 , 107/2004, 129/2006) – neuradno prečiščeno besedilo
 • Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur.l. RS 41/1983). Pripravlja se novi zakon, ki naj bi v celoti nadomestil ta stari, že preživeli zakon, z delovnim naslovom Zakon o socialnem vključevanju!
 • Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/2004) – uradno prečiščeno besedilo) (Spremembe iz l. 2004! odpravljajo dolžnost staršev odraslih oseb s težko duševno in telesno prizadetostjo, da jih vzdržujejo tudi po polnoletnosti)

Družinski zakonik (odpravlja podaljšanje roditeljskih pravic in uvaja zgolj skrbništvo za osebe, ki same ne morejo skrbeti za svoje pravice).

Vzgoja in izobraževanje

To področje opredeljuje vrsta zakonov za vsako posamezno raven šolanja:

 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,  36/08, 58/09, 64/09 in 65/09)
 • Zakon o vrtcih
 • Zakon o osnovni šoli (Ur. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 in 107/10)
 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
 • Zakon o gimnazijah
 • Zakon o visokem šolstvu
 • ter poseben zakon za otroke s posebnimi potrebami: Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (prvič sprejet 2000, Ur. l. RS 54/2000, spremembe 2006). Nov zakon Ur. l. RS, št. 3/2007 – UPB1, 58/2011, ki se začne uporabljati 1. septembra 2012).

Podzakonski akti na osnovi tega zakona:

 • Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/03, 93/04, 97/05, 25/06, 118/06, 23/07, 8/08 in 14/10);
 • Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu(Uradni list RS, št. 19/09);
 • Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 25/06, 60/06 in 8/08).

Pripravlja se nova BELA KNJIGA vzgoje in izobraževanja – nov razvojno strateški dokument na tem področju.

Poklicna rehabilitacija in zaposlovanje

 • Zakon o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS št.: 63/2004, spremembe 2005 Ur. l. 72/2005, 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij (Uradni list RS, št. 117/2005)
 • Pravilnik o zaposlitvenih centrih (Ur.l. RS 117/2005)
 • Pravilnik o invalidskih podjetjih (Ur.l. RS 117/2005)

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (2000, 2011)
 • Pravilnik o organizaciji in načinu dela invalidskih komisij idr. izvedenskih organih ZPIZ, Ur.l. RS 118/2005

Pripravljena je bila že pokojninska reforma, ki pa je bila z referendumom v juniju 2011 zavrnjena.

Odstranjevanje grajenih ovir v okolju

 • Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Ur. l. RS št.: 92/1999)
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS št.: 97/ 2003)

PRIROČNIK: Načrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim ljudem (Marija Vovk, Urbanistični institut, Urbani izziv, 2000)

Olajšave in oprostitve

Olajšave in oprostitve so raznovrstne in razpršene po različnih zakonih in podzakonskih aktih, med njimi opredeljujejo (več o tem si lahko preberete v Vodniku po pravicah invalidov):

 • oprostitev plačila upravnih taks (Z. o upravnih taksah)
 • izvršbe (Z. o izvržbi in zavarovanju)
 • možnosti parkiranja, kjer to sicer ni dovoljeno (Z. o varnosti v cestnem prometu)
 • oprostitev plačila turistične takse (Z. o spodbujanju turizma)
 • RTV naročnina (Z. o poštnih storitvah)
 • pridobitev neprofitnega stanovanja (Stanovanjski zakon)
 • možnost pridobitve stanovanjskega podojila (prednost ali večje posojilo) – Nacionalni  stanovanjski program
 • dostopnost objektov (Z. o graditvi objektov)
 • povračilo za uporabo cest
 • dostop do internetnih storitev
 • olajšave pri dohodnini – za vzdrževanega družinskega člana
 • oprostitev davka na motorna vozila

Kje iskati informacije?

 • www Vlade RS in posameznih ministrstev (www.sigov.si/mddsz/index.htm)
 • www.zzzs.si (pravice iz zdravstvenega varstva, med. tehničnih pripomočkih…)
 • www.soncek.org – virtualni center za cerebralno paralizo
 • interna obvestila Zveze Sonček “Sončnik?”
 • Zbir določb, Zveza Sožitje
 • Vodnik po pravicah invalidov (2001, Urad za invalide Vlade RS)
 • Vodnik po pravicah invalidov v slovenski zakonodaji (Institut za delo pri Pravni fakulteti, 2007
 • Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami (dr. Jasna Murgel, GV Založba, Ljubljana 2006)

Na koga se lahko obrnemo?

 • osebni zdravnik/specialisti – napotnice, naročilnice za pripomočke ipd.
 • območna enota ZZZS
 • CSD v kraju stalnega bivališča – informacije v zvezi z uveljavljanjem pravic iz socialnega varstva, strokovna opravila, odločbe o vključitvi v VDC, instituc. varstvo
 • regijsko društvo/Zveza Sonček – svetovalna služba

Ali se lahko pritožimo?

Vsaka pravica, temelječa na zakonu, oz. dodeljena z odločbo, ima praviloma tudi pravni pouk glede možnosti pritožbe. Pri pritožbah se upošteva torej:

 • splošni upravni postopek
 • praviloma se pritoži pri organu, ki je odločil o pravici
 • upošteva se pravni pouk
 • pritožba je možna tudi na II. stopenjskem organu (npr. Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve)
 • Varuh človekovih pravic je še ena od možnosti za opozorila na kršenje pravic
 • Možna je tudi brezplačna pravna pomoč (npr. pri PIC-u – pravno informacijskem centru)

Viri in dodatne informacije

Skip to content